Feedback som kommunikation

Om projektet

Projektnavn: 'Feedback som kommunikation'.

(PhD-projekt som starter efteråret 2013).

Baggrund

Ifølge veldokumenteret pædagogisk forskning er feedback en af de mest effektive læringsaktiviteter, vi råder over. Feedback er i sin egenskab af centralt værktøj for forskningsproduktion og dermed også for initieringen ind i forskerens metier en integreret del af universitetsundervisning, især i forbindelse med vejledning ved større skriftlige opgaver. Men samtidig er der mange undervisningsforløb, der har et meget lille islæt af feedback, idet meget undervisning ikke mindst på samfundsvidenskaberne foregår på store hold eller som forelæsninger med meget begrænset kontakt til underviseren. 

Dette hænger formodentlig sammen med både begrænsningen i de økonomiske ressourcer og en traditionel forståelse af undervisning som videnstransmission.  Studieundersøgelsen 2011 på Aarhus Universitet viser imidlertid, at de studerende efterlyser mere feedback. Samtidig viser forskning og erfaring, at meget at den skriftlige feedback på opgaver, der rent faktisk gives, ikke bliver anvendt i tilstrækkelig grad af de studerende.

Det rejser to problemer:

  1. Hvordan kan feedback blive en langt mere tilgængelig ressource for de studerende, og
  2. hvordan kan effekten af den givne feedback øges? 

Forskning viser, at inddragelse af medstuderende – peers – kan være en effektiv løsning på det problem, at undervisere skal give feedback til mange studerende. De processer, der finder sted i forbindelse med feedback kan betragtes som eksempler på videnskommunikation, dvs. kommunikation, der er forbundet med asymmetri.

Formål

Projektet skal således kaste lys på de kommunikative processer, der finder sted i forbindelse med feedback, og det skal undersøges, hvilken effekt inddragelse af peers har for kvaliteten og effektiviteten af feedback, og om en given effekt kan tilskrives en ændring i kommunikationssituationen. Det leder til følgende forskningsspørgsmål:

Forskningsspørgsmål

  1. Hvilken viden om virkning kan moderne kommunikationsteori tilføre feedbackforskningen ved studier i selve kommunikationen af feedbacken?
  2. Hvor effektiv er den herskende feedbackpraksis til at forbedre forskellige aspekter af de studerendes læring og til at give underviseren formativ feedback?
  3. Hvilke konsekvenser for kvaliteten af feedback er der, når der inddrages peers i kommunikationen?
  4. Kan en eventuel forbedring af feedbackkvaliteten tilskrives en ændring i kommunikationssituationen?

Datagrundlag

Indsamling af data vil ske hos en underviser med 2-3 parallelhold i et fag på BA-studiet. Her vil den herskende praksis i skriftlig feedback på skriftlige opgaver observeres og i samarbejde med læreren blive ændret for en del af de studerendes vedkommende ved at inddrage peers. Det vil give mulighed for at undersøge 1-2 varianter af peerfeedback. For hver undersøgelsesgruppe vil 5-7 studerende blive fulgt med henblik på at spore effekten af læringsaktiviteten og at analysere kommunikationen i forbindelse med den. Dataindsamlingen vil ske ved hjælp af observation, båndede optagelser af interviews og think-alouds samt de skriftlige spor, som feedbacken efterlader sig og vil blive analyseret med afsæt i kvalitative metoder inden for tekstanalyse og receptionsanalyse.

Forventede resultater og perspektivering

Forventningen er, at inddragelse af peers kan være en løsning på både den ressourcemæssige og den effektmæssige udfordring, universiteterne har med feedback, og at forståelsen af feedback som kommunikation vil kunne bidrage til en forbedret praksis til gavn for de studerende. 

Kontakt forskeren bag projektet

Mød forskeren bag projektet