Mind, Brain and Education

Om projektet

Projektnavn: 'Mind, brain and education'.

Baggrund

Indenfor de sidste 20 år er der opstået et nyt forskningsområde i spændfeltet mellem neurovidenskab, pædagogik og psykologi; ’educational neuroscience’. Denne udvikling er båret af en århundredegammel interesse for hvad der reelt sker under læreprocesserne, og ikke mindst med de såkaldte billedskabende teknikker, især fMRI (functional magnetic resonance imaging), har vi fået midler til at afdække hjernens aktivitet under bl.a. læring, vel at mærke uden at forsøgspersonerne lider overlast. Samtidig er der indenfor den kognitive psykologi sket store landvindinger i perioden. Både psykologien og pædagogikken kan trække på neurovidenskabens forskningsresultater, og de tre områder kan gensidigt befrugte hinanden. 

Formål

Beskæftigelsen med området har til formål at begrunde den konstruktivistisk orienterede pædagogik, som bl.a. CUL bekender sig til, be- og afkræfte nye og gamle opfattelser og afdække yderligere områder der bør undersøges. Herved får man som ’educational developer’ en anderledes fast grund under fødderne og diskussionerne om pædagogiske valg og tiltag et stærkere fundament.

Forskningsspørgsmål

Hvordan man end vender og drejer det, er læring en biologisk proces. Naturligvis påvirkes vores læring af den sociale og kulturelle kontekst vi befinder os i, men påvirkningerne og de ændringer de medfører, vil finde nedslag i hjerneprocesserne. Det er dermed altafgørende at undersøge

  • (som allerede ovenfor angivet) i hvilket omfang der kan afdækkes stærke neurovidenskabelige og kognitivt psykologiske begrundelser for valget af konstruktivisme som teoretisk tilgang til universitetspædagogikken, og i forlængelse heraf
  • i hvilket omfang kernebegreber som dybdelæring/overfladelæring, læringstaksonomier, aktiv læring (både generelt og iht. enkelte teknikker), kollaborativ læring, motivation, emotionelt klima, undervisningsplanlægning, feedback, kan støttes og udbygges ud fra vores viden om hjernens funktioner, samt
  • om der aftegner sig yderligere områder af betydning for universitetspædagogikken.

Området er endnu ikke så vidt udviklet at man kan sige noget virkelig forpligtende om egentlig fagdidaktik, og stadig er det som helhed betragtet præget af neurovidenskaben, dvs. neurovidenskaben leverer resultater og de to øvrige fagfelter tolker og omsætter resultaterne til deres respektive praksis. Egentlige fagdidaktiske overvejelser og en mere aktiv tilgang til neurovidensskaben vil derfor være yderligere områder der på længere sigt skal følges og opdyrkes.

Kontakt forskeren bag projektet

Ole Lauridsen

Lektor
M
H bygn. 1323, 422
P +4587164859
P +4521458528

Mød forskeren bag projektet