Undervisningsopfattelser hos universitetsundervisere

Om projektet

Projektnavn: 'Undervisningsopfattelser hos universitetsundervisere på de samfundsvidenskabelige uddannelser'.

(Ph.d-projekt påbegyndt i februar 2013 med forventet afslutning i 2016).

Baggrund

Undervisning på universitetet er en kompleks proces, hvor mange forskellige ting har betydning for om undervisningen lykkes, og om de studerende lærer noget. Én af de faktorer, der har størtst betydning for effektiv undervisning er undervisernes opfattelse af deres egen rolle og formålet med undervisning (Hattie, 2012; Kember & Gow, 1994; Samuelowicz & Bain, 2001). Derfor er det både relevant og vigtigt at undersøge, hvordan universitetsundervisere opfatter undervisning og læring i deres egen kontekst (Dunkin, 2002).

I forlængelse heraf er det en diskussion, hvor stor betydning fagenes individuelle karakteristika har for den måde undervisning forstås af universitetets undervisere. På den ene side er der stor enighed om, at der er faglige forskelle, der har betydning for undervisningens tilrettelæggelse, eksamensformer mv. På den anden side er der, og udvikles der, løbende kontekst-uafhængig teori om universitetsundervisning og læring. Sammenhængen mellem underviseres forståelse af deres fag og deres opfattelser af undervisning er stadig underoplyst.

Formål

Formålet med dette studie er at undersøge universitetsunderviseres undervisningsopfattelser, og hvordan disse er relateret til både deres fag og deres institutionelle tilhørsforhold. Ved at forstå universitetsunderviseren som indlejret i en profession med en særlig faglig viden bliver det muligt at se deres undervisningsopfattelse som et produkt af deres faglige identitet. Derudover rammesættes undervisning ikke blot af faglige grænser, men også af de sociale og institutionelle omgivelser. Projektet sigter ligeledes mod at afdække hvordan normer, værdier og regler præger undervisernes undervisningsopfattelse.

Forskningsspørgsmål

  • Hvad er sammenhængen mellem universitetsunderviseres opfattelse af deres profession (deres fag), deres oplevelse af de institutionelle rammer og deres undervisningsopfattelser?

Datagrundlag

Datagrundlaget er interview med en række universitetsundervisere. Målet er at interviewe VIP-personale med både forsknings- og undervisningsopgaver om deres fag i bred forstand både socialt og fagligt og om deres undervisning. Formålet er, at det gennem universitetsundervisernes egne fortællinger bliver muligt at analysere, hvordan underviserne begrunder deres undervisning og vurdere sammenhængen mellem fag og undervisningsopfattelse. Projektets sigte er at undersøge fag, der teoretisk, metodisk og institutionelt ligger tæt på hinanden.

Forventede resultater

Projektets foreløbige hypotese er, at universitetsundervisere henter deres primære forståelser og argumenter for undervisning i deres faglige viden. Af mangel på teoretisk, pædagogisk viden overføres fagenes logikker til undervisningen. Dette indrammes af de sociale spilleregler, som underviserne oplever, at de arbejder indenfor. Det kan være, hvordan ’man plejer’ at gøre eller hvad man ikke gør, fordi man ellers bliver set skævt til.

Perspektivering

Det er ikke givet, at undervisning på universiteterne på nuværende tidspunkt foregår på den mest hensigtsmæssige måde. Meget undervisning gennemføres og begrundes uden skelen til, hvad man ved om studerendes læring. Gennem en større indsigt i, hvad der kendetegner universitetsunderviseres undervisningsopfattelse kan vi blive bedre til at efteruddanne undervisere på en måde, der spiller sammen med deres fag og deres selvforståelse, og hjælpe til at udvikle undervisningspraksisser, der er både fagligt og pædagogisk forankrede. På sigt kan det højne kvaliteten universitetsuddannelserne, hvis underviserne i højere grad er bevidste om betydningen af egne opfattelser.

Kontakt forskeren bag projektet

Anna Bager-Elsborg

Postdoc
M
H bygn. 1323, 424
P +4587164732
P +4587164732

Mød forskeren bag projektet