Hvordan er det at være ph.d.-studerende?

5 spørgsmål til forskerne:
Gitte Wichmann-Hansen og Kim Jesper Hermann

1. Hvad har I undersøgt?

Kvalitet i ph.d.-forløb er en undersøgelse blandt ph.d.-studerende på Aarhus Universitet, der afdækker oplevelsen af at være ph.d.-studerende. Vi har for eksempel spurgt de studerende til deres motivation for at påbegynde ph.d.-uddannelsen, deres oplevelse af forskningsmiljøet, forholdet til vejlederne, deres trivsel og lignende.

På mange måder ligner undersøgelsen en psykisk arbejdspladsvurdering med sine spørgsmål om arbejdsbyrde, trivsel og ensomhed. Men på den anden side er der noget helt særligt ved at være ph.d.-studerende, der ikke indfanges af universitetets øvrige arbejdspladsvurderinger. Som ph.d.-studerende er man på den ene side ansat men man er også stadig under uddannelse, og det giver nogle særlige udfordringer.

2. Hvorfor var det interessant at undersøge?

Universitetet har en meget stor gruppe ph.d.-studerende ansat. Det er en stor investering for universitetet men også for samfundet, og det er vigtigt, at den ph.d.-uddannelse universitetet tilbyder har høj kvalitet.

Ph.d.-skolelederne, der har bedt om at få undersøgelsen gennemført, har stor interesse i at kunne se, hvor de ph.d.-studerende trives godt og hvor der kunne være brug for at sætte ind. Set fra Center for Undervisning og Lærings synspunkt, så er vejledning som forskningsfelt i kernen af vores arbejde og vi vil rigtig gerne vide, hvad vi kan gøre, for at klæde vejlederne endnu bedre på til at vejlede ph.d.-studerende.


3. Hvad er hovedkonklusionerne i jeres undersøgelse?

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen som helhed er, at de ph.d.-studerende overordnet set trives godt. De er i det store hele rigtig glade for deres vejledere og tilfredse med det de producerer under deres ph.d.-uddannelse. Der er dog også blandt ph.d.-studerende (ligesom blandt ansatte og studerende), mange der angiver at have stærke stress symptomer i hverdagen og nogle steder er der en stigende følelse af ensomhed.

Særligt interessant for BSS er det, at mange tal har udviklet sig i positiv retning fra undersøgelsen i 2013 til undersøgelsen i 2017. De ph.d.-studerende vurderer deres forskningsmiljøer mere positivt, andelen af ensomme er faldet og flere oplever høj kvalitet i vejledningen. Det er en meget positiv udvikling for BSS, som i dag har nogle af de bedste tal på vejledningssiden sammenlignet med de andre fakulteter.

4. Hvordan kan vejledere på Aarhus BSS bruge den viden?

Det er interessant for vejlederne på BSS at identificere, hvad der er sket på ph.d.-programmerne mellem 2013 og 2017, der gør, at de ph.d.-studerende trives så meget bedre. Noget tyder på, at der er sket noget i forskningsmiljøerne, hvor de ph.d.-studerende i højere grad end tidligere oplever at blive anerkendt som medforskere.

Der er selvfølgelig også altid grund til at overveje, hvordan man kan nedbringe oplevelsen af stærke stress-symptomer, og en del ph.d.-studerende oplever også, at de udbudte ph.d.-kurser ikke altid er relevante for deres projekter. Det er nogle af de ting vejledere og ph.d.-programformænd kan drøfte.

5. Hvilke konsekvenser har dine fund for pædagogisk kompetenceudvikling?

Vi vil selvfølgelig indarbejde den viden vi nu har om de ph.d.-studerendes trivsel og arbejdsforhold i vores tilbud til vejledere på BSS. Det betyder, at vi fortsat vil fokusere på, hvordan man gennem vejledning bedst støtter de studerendes arbejdsprocesser.