Kursus i vejledning: Speciale-, ph.d.- og kollegavejledning

Overordnet formål med kurset

Kursets overordnede formål er at sikre systematisk erfaringsudveksling mellem erfarne vejledere på Aarhus BSS og at øge den enkelte deltagers kompetence og fleksibilitet i rollen som vejleder.  

Indhold

Kurset omhandler speciale-, ph.d.- og kollegavejledning. Det tager afsæt i forskningsresultater, lokale praksisser samt deltagererfaringer og sigter mod at styrke deltagernes samlede vejlederkompetencer i form af:

 1. tekstkompetencer, dvs. at kunne vurdere studerendes tekster og give en fremadrettet, præcis, klar, konkret og kriteriebaseret feedback på teksterne
 2. relations- og processtyringskompetencer, dvs. at kunne etablere og vedligeholde konstruktive samarbejdsrelationer med studerende og evt. medvejledere, afstemme forventninger tidligt og løbende samt evaluere samarbejdet, projektets kvalitet og den studerendes progression
 3. kommunikationskompetencer, dvs. at kunne stille spørgsmål, der fremmer studerendes selvstændige tænkning, lytte aktivt og opmærksomt samt metakommunikere om vejledningens indhold og forløb. 

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan:

 • beskrive og begrunde egen vejledningspraksis som led i en mundtlig/skriftlig afstemning af forventninger med de studerende
 • fremme studerendes skriveprocesser og give konstruktiv tekstfeedback, både i samtale- og mailvejledning
 • anvende kommunikative metoder, der sikrer progression i vejledningssamtaler og fremmer selvstændig tænkning hos de studerende
 • identificere og håndtere typiske udfordringer i vejledning som at balancere mellem støtte og styring, mellem produkt- og procesvejledning, mellem det private og professionelle i vejledningsrelationer
 • analysere og vurdere konkrete dilemmaer i egen vejledningspraksis
 • modtage og give kollegial feedback som led i udvikling af egen og andres vejledning.

Bærende pædagogisk idé og arbejdsformer

Kursets bærende idé er:

 1. at man bedst kan lære vejledning ved ikke kun at tale om det, men ved at give, modtage og observere vejledning. Derfor ligger hovedvægten på afprøvning af konkrete vejledningsprincipper og -metoder.
 2. at selvom opgavevejledning, forskningsvejledning og kollegavejledning er tre forskellige aktiviteter, så har de også mange fælles træk, og der er klare gevinster ved at inkludere alle tre former for vejledning i samme kursusforløb. Derfor adresserer kurset både vejledning på BA, KA, MA, og ph.d.-niveau samt vejledning af kollegaer.

Forberedelse

Detaljerede instruktioner følger på kursushjemmesiden på Blackboard, men til forberedelserne hører:

 • læsning af litteratur
 • formulering af vejlederbreve
 • udvælgelse og cirkulation af forskellige typer af vejledningstekster fra egne studerende
 • læsning af øvrige deltageres materiale
 • udarbejdelse af en individuel case relateret til egen vejledningspraksis
 • kollegial supervision (dvs. observation og peer-feedback) på to andre deltageres vejledning
 • kort skriftlig refleksion (2-3 sider) over læringsudbyttet af kollegial supervision og kurset som helhed.

Særligt for dette kursus

Det er hovedområdets politik, at alle lektorer og professorer ved Aarhus BSS skal deltage i vejledningskurset inden for en kort årrække, og alle nyansatte lektorer skal deltage i kurset inden for 5 år efter ansættelse.

Det er endvidere en forudsætning for at vejlede under ph.d.-skolen ved BSS, at man har deltaget i og gennemført vejledningskurset.

Baggrunden for kurset er en beslutning i kredsen af dekan og institutledere om at styrke vejledningen på hovedområdet. Beslutningen er bl.a. begrundet i:

 1. at vejledning i form af opgavevejledning, specialevejledning og ph.d.-vejledning er en meget udbredt, vigtig og ressourcekrævende undervisningsform på hovedområdet
 2. at hovedområdet har satset på at fordoble antallet af ph.d.-studerende over en kort årrække, hvilket øger mængden af vejledning og kræver god vejledning
 3. at vejledning i det væsentlige har levet i et lukket rum underlagt meget få overordnede bestemmelser og uden systematisk kvalificering, erfaringsudveksling og evaluering
 4. at undervisning på højeste niveau og ambitiøs talentudvikling udgør to af de fire bærende søjler i hovedområdets strategiplan.

Læs mere om praksis på Aarhus BSS for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer