Kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere

Overordnet formål med kurset

Formålet med kurset er at udvikle instruktorers/studenterunderviseres undervisningskompetencer for at hjælpe dem til at varetage effektiv holdundervisning - det vil sige at undervise på en måde, som med størst sandsynlighed motiverer de studerende til at forberede sig forud for timerne og deltage aktivt i timerne.

Holdundervisning i form af øvelsestimer, diskussionsbaseret undervisning og case-undervisning er en hjørnesten i megen undervisning på Aarhus BSS, og på mange bachelorfag varetages holdundervisningen af ældre studerende.

Holdundervisning giver plads til, at de studerende selv kan arbejde med fagets teori, empiri og metode. De har her bedre muligheder for at stille spørgsmål, øve sig i at anvende fagets teorier og metoder og modtage vejledning og feedback fra underviseren. Således varetager instruktorer på Aarhus BSS en meget vigtig undervisningsopgave med et stort potentiale for de studerendes læring. Kurset skal bidrage til, at dette potentiale udnyttes bedst muligt.

Indhold

Kurset beskæftiger sig med følgende temaer: i) Planlægning af (første) time med særligt henblik på studerendes forberedelse og aktive deltagelse, ii) anvendelse af spørgeteknik, iii) inddragelse af et bredt udsnit af de studerende, iv) håndtering af typiske problemer i holdundervisningen.

Der tilbydes individuel feedback og sparring i umiddelbar forlængelse af kurset til de deltagere, som måtte ønske det. 

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan:

  • planlægge en holdtime, som motiverer de studerende til at forberede sig forud for timen, og som fremmer de studerendes aktive deltagelse i timen
  • sætte et klart mål for hver holdtime
  • vælge læringsaktiviteter, som understøtter målet for timen
  • begrunde valget af læringsaktiviteter i holdundervisningen ud fra didaktiske kriterier
  • anvende spørgeteknik for at udforske de studerendes viden og færdigheder for på denne baggrund at tilbyde feedback.

Bærende pædagogisk idé og arbejdsformer

Ved forud for kurset at forberede en plan for første undervisningstime og ved at arbejde videre med planen på selve kursusdagen rustes deltagerne bedst muligt til deres første møde med de studerende. En sådan plan består af en eller flere læringsaktiviteter, og deltagerne har ikke kun mulighed for at læse om forskellige læringsaktiviteter som en del af deres forberedelse, men vil også se dem anvendt i praksis på kursusdagen. Deltagerne får ydermere lejlighed til at diskutere spørgeteknik og træne spørgeteknik i en række konkrete øvelser. 

Forberedelse

Forberedelsen vil tage 4-5 timer og består i følgende:

Deltagerne skal:

  1. læse kapitlerne 1-7 i Herrmann og Bager-Elsborg (2014) Effektiv holdundervisning – en håndbog for nye undervisere på universitetsniveau (bogen udleveres inden kursusstart)
  2. udarbejde en plan for første undervisningsgang og uploade den inden den angivne tidsfrist.

Bemærk: Forberedelse er et krav. Ved manglende forberedelse vil man ikke kunne deltage i kursusdagen. 

Særligt for dette kursus

Det er hovedområdets politik, at alle instruktorer/studenterundervisere ved Aarhus BSS skal gennemføre kurset i holdundervisning som en forudsætning for deres ansættelse.

Læs mere om praksis på Aarhus BSS for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer