Pædagogisk kursus for DVIP

Kurset har været udbudt hvert semester i perioden 2008-2013 med i alt 164 kursister fra institutter ved Aarhus BSS.

Institutter og centre ved Aarhus BSS kan rekvirere et pædagogisk kursus for eksterne lektorer og undervisningsassistenter.

Er du ekstern lektor eller undervisningsassistent (DVIP), og er du interesseret i at deltage i det pædagogiske kursus, skal du sende en mail til kursussekretær Julie Facius: jlf@au.dk for at komme på venteliste. CUL opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt antal deltagere (min. 12).

Indhold

Kurset sigter mod at styrke de deltidsansattes pædagogiske kompetencer og har følgende indhold:

 • De studerendes motivation og tilgang til at studere
 • En læringsorienteret tilgang til undervisning
 • Undervisningsformer i holdundervisning og forelæsning, med specielt fokus på feedback.

Som en del af kurset forbereder kursisterne en begrundet ændring i egen undervisning.

Baggrund

Baggrunden for kurset er, at hovedområdet har en stor gruppe af deltidsansatte videnskabelige medarbejdere, der underviser, men typisk ikke deltager i fakultetets øvrige faglige aktiviteter.

Ledelsen på hovedområdet ønsker med dette kursus:

 • at styrke gruppens undervisningskompetencer, idet disse medarbejdere typisk savner redskaber til at foretage begrundede pædagogiske valg i deres undervisning
 • at bidrage til skabelsen af et pædagogisk netværk, der kan styrke den enkelte medarbejders fortsatte udvikling som universitetslærer. 

Bærende idé og arbejdsformer

Kursets bærende idé er:

 • at de studerende i videst mulige omfang skal støttes til at dybdelære
 • at alignment mellem læringsmål, læringsaktiviteter og eksamen er et meget vigtigt bidrag hertil
 • at undervisningen bør tilrettelægges således, at de studerende aktivt arbejder med stoffet i og imellem timerne og får feedback på deres læringsarbejde
 • at undervisere bliver dygtigere af at diskutere pædagogiske problemstillinger og erfaringer med hinanden med det fagsprog, der hører til det universitetspædagogiske felt.

Der lægges i undervisningen vægt på, at kursisterne gennem øvelser og diskussioner kan applicere de pædagogiske overvejelser i egen praksis. Kurset har sin egen kursusside i Blackboard, og i arbejdet med den skal kursisterne inspireres til at anvende en sådan som et online læringsrum.

Læringsmål

Formålet med kurset er, at deltagerne efter at have gennemført kurset:

 • Har en viden om constructive alignment og de studerendes tilgange til læring
 • Kan anvende SOLO-taksonomien
 • Kan begrunde og anvende forskellige studenteraktiverende undervisningsformer i såvel forelæsningen som holdundervisningen
 • Kan integrere feedback i egen undervisning, så de studerende støttes i deres læring,
 • Kan anvende relevante spørgeteknikker
 • Har en kursists erfaring med online undervisning.

Litteratur og forberedelse

Litteratur og forberedelse fremgår af kursusplanen, som vil være at finde på kursussiden i Blackboard.

Den indbefatter (1) at læse få, udvalgte artikler, (2) at løse opgaver online, (3) at planlægge en ændring i egen undervisning og (4) at skrive en kort rapport herom med begrundelse af de pædagogiske valg.

Program

Pædagogisk kursus for DVIP består af:

 • To mødegange af hhv. 3 og 5 timers varighed.
 • Onlineforløb før og efter mødegangene.
 • Afrapportering og efterfølgende feedback.

Kursets omfang: 16 timer fordelt på 2 mødegange (8 timer) samt forberedelse og afrapportering (8 timer).

CUL forbeholder sig ret til ændringer i kursusprogrammet.

Undervisere

Bente Mosgaard, studielektor, cand.mag., og Mathias Elmose Andersen, e-læringsproducer, cand.mag., Center for Undervisning og Læring, Aarhus BSS.