Ph.d.-kursus: Introduktion til planlægning, præsentationsteknik og undervisning

Overordnet formål med kurset

Kursets overordnede formål er at introducere ph.d.-studerende dels til redskaber, der kan hjælpe dem til at strukturere deres egne forelæsninger eller konferencebidrag, så deres budskab står klart, dels til redskaber, der kan hjælpe dem til at forberede og gennemføre deres undervisning på Aarhus BSS. 

Indhold

Der gives en kort introduktion til læring, herunder dybde- og overfladelæring. Desuden arbejdes der med sammenhængen mellem indhold, læringsmål, undervisnings- og eksamensformer, og der fokuseres på centrale forhold i præsentationsteknik. Endelig introduceres der en række let håndterlige teknikker til at aktivere de studerende og en feedbackform, som afprøves i praksis.

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter kurset kan:

  • redegøre for og bruge grundlæggende begreber inden for læring, herunder dybde- og overfladelæring,
  • tilrettelægge et undervisningsforløb, således at der er sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og eksamensformer, og således at grundlæggende læringsbegreber tilgodeses,
  • bruge forskellige teknikker med bagrund i grundlæggende læringsbegreber til at aktivere de studerende i og mellem timerne og derved styrke deres læring,
  • strukturere og afvikle en præsentation hensigtsmæssigt og
  • give og modtage struktureret og konstruktiv feedback på forelæsninger og på tilrettelæggelse af undervisningsforløb.

Bærende pædagogisk idé og arbejdsformer

Kurset er tilrettelagt således, at det i sig selv demonstrerer den grundlæggende idé, at de studerende (deltagerne) selv skal arbejde aktivt med før, under og efter timerne (de to kursusdage).

Der vil være online-aktiviteter, en eksemplarisk forelæsning og korte oplæg efterfulgt af individuelle, par- eller gruppeopgaver.

Forberedelse

Forberedelsen består af litteratur og audio-slides, som skal læses eller høres forud for de to kursusdage, samt af opgaver, som alle kan tilgås via Blackboard. En del af opgaverne vil være forberedelse af individuelle oplæg som skal præsenteres på en af kursusdagene. Det samlede omfang af forberedelse og tilstedeværelse på kursusdagene er beregnet til 30 timer.

Særligt for dette kursus

Alle ph.d.-studerende skal if. Aarhus BSS’ retningslinjer for ph.d.-uddannelsen (2016) varetage mindst ét selvstændigt undervisningsforløb, som metode- og/eller emnemæssigt er relateret til vedkommendes ph.d.-projekt, og alle ph.d.-studerende skal opnå erfaring med undervisning og formidling.

Dette kursus imødekommer kravet i Aarhus BSS’ ph.d.-retningslinjer vedrørende erhvervelse af kvalifikationer inden for undervisning og universitetspædagogik.

Læs mere om praksis på Aarhus BSS for udvikling af undervisning og undervisningskompetencer