Udviklingsforløb for ph.d.-vejledere på Aarhus BSS

Overordnet formål med kurset

Formålet er at øge den enkelte deltagers kompetence og fleksibilitet i rollen som vejleder og samtidig sikre systematisk erfaringsudveksling mellem ph.d.-vejledere på Aarhus BSS.

 

Indhold

Forløbet omhandler ph.d.-vejledning. Det sigter mod at styrke deltagernes samlede vejlederkompetencer ved at adressere centrale temaer i et ph.d.-forløb fra indskrivning til forsvar:

1.    De formelle rammer omkring ph.d.-uddannelsen
Hvilke rammer sætter Ph.d.-bekendtgørelsen og Aarhus BSS ph.d.-skolereglerne for ph.d.-vejledningen og hvordan udfyldes rammerne bedst muligt?

2.    Formål og kriterier
Hvilke krav stilles der til gennemførelse af en ph.d.-uddannelse, herunder hvilke kriterier lægges til grund for vurdering af ph.d.-afhandlinger?

3.    Rekruttering af studerende
Hvordan ”spotter” og udvælger man talentfulde ph.d.-studerende?

4.    Vejledningsroller, samarbejdsrelationer og forventningsafstemning
Hvordan etablerer og vedligeholder man konstruktive relationer med den studerende og de øvrige vejledere i projektet? Hvad er en passende balance mellem styring og selvstændighed, og hvordan håndterer man elementer som f.eks. køn, kultur, magt og professionalitet i samarbejdet?

5.    Spørge-og lytteteknik i vejledningssamtaler
Hvordan stiller man spørgsmål der fremmer studerendes selvstændighed og hvordan sikrer man rammesætning og progression i samtalen?  

6.    Projektstyring og evaluering
Hvordan kan vejledere hjælpe studerende med at planlægge og styre deres projekt, herunder at kunne vurdere risici, realisme og progression i projektet?

7.    Integration af de studerende i forskningsmiljøet
Hvad kan vejledere gøre for at fremme studerendes integration i det daglige forskningsmiljø samt opdyrke og pleje internationale netværk?

8.    Skriveprocesser og tekstfeedback
Hvordan stimulerer man studerendes skriveprocesser og hvordan giver man en effektiv feedback på tekster, som er lærerig for den studerende?

9.    Forsvar og bedømmelsespraksis
Hvad er hovedvejlederens rolle if. med bedømmelse og forsvar? Hvordan udvælger man opponenter? Hvad kræves der af en god bedømmer/opponent? Hvordan kan vejledere forberede studerende på forsvaret?

Læringsmål

Målet er, at deltagerne efter forløbet kan:

 • identificere og rekruttere talentfulde ansøgere til et ph.d.-forløb
 • afstemme forventninger til vejledningen med de studerende, herunder at kunne beskrive og begrunde egen vejledningspraksis
 • støtte de studerende i at planlægge og styre et forskningsprojekt
 • fremme studerendes integration i forskningsmiljøer
 • stimulere studerendes skriveprocesser og give konstruktiv tekstfeedback, både i F2F-vejledning og online vejledning
 • anvende kommunikative metoder, der sikrer progression i vejledningssamtaler og fremmer selvstændighed hos de studerende
 • identificere og håndtere typiske udfordringer i vejledning som at balancere mellem støtte og styring, mellem produkt- og procesvejledning, mellem det private og professionelle i vejledningsrelationer
 • analysere, vurdere og håndtere konkrete dilemmaer i egen vejledningspraksis
 • modtage og give kollegial feedback som led i udvikling af egen og andres vejledning
 • eksplicitere typiske kriterier for bedømmelse af ph.d.-afhandlinger i samfundsvidenskaberne
 • agere optimalt indenfor ph.d.-uddannelsens formelle rammer og regler på Aarhus BSS

Bærende pædagogisk idé og arbejdsformer

De bærende idéer i udviklingsforløbet er:

1.    at man bedst kan lære vejledning ved ikke kun at tale om det, men ved at give, modtage og observere vejledning. Derfor ligger hovedvægten på afprøvning af konkrete vejledningsprincipper og -metoder.

2.    at deltagerne igennem forløbet arbejder med et selv-defineret projekt, der sikrer, at forløbet opleves som relevant og resulterer i konkrete og brugbare løsninger for den enkelte deltager

3.    at det både kræver mod og tryghed samt systematik og rammesætning at dele erfaringer fra egen vejledningspraksis med kollegaer. Derfor inddeles deltagerne i faste ’læringsgrupper’ igennem hele forløbet. Efter forløbet kan grupperne også tjene som kollegiale fora for erfaringsudveksling.     

Forberedelse

Detaljerede instruktioner følger på kursushjemmesiden på Blackboard. Til forberedelse hører bl.a. formulering af egne mål for udviklingsforløbet samt at indgå i kollegavejledningsgrupper.