Fælles undervisningsevaluering på vej til Aarhus Universitet

Nogle bruger det meget, men langt de fleste bruger det nærmest ikke. I dag bliver undervisningsevaluering praktiseret meget varieret på forskellige institutter og af forskellige undervisere på Aarhus Universitet. Men det vil der snart blive lavet om på.

14.08.2014 | Christian Haaber Rasch

Berit Lassesen, adjunkt på Center for Undervisning og Læring, er formand for arbejdsgruppen for undervisningsevaluering. Foto: CUL

Skrevet af Line Hassall Thomsen / Redigeret af Christian Haaber Rasch

En ny rapport, skrevet af arbejdsgruppen for undervisningsevaluering på AU, anbefaler en organisering af fælles systematisk undervisningsevaluering for hele universitet. Den nye fælles undervisningsevaluering har fokus på undervisning og på, hvad de enkelte undervisningsaktiviteter betyder for de studerendes oplevelse og læring.

Berit Lassesen, adjunkt på Center for Undervisning og Læring, er formand for arbejdsgruppen for undervisningsevaluering. ”Det har været en virkelig spændende og lærerig proces, hvor repræsentanter fra vidt forskellige dele af Aarhus Universitet har mødt hinanden for at tale om undervisning,” siger hun. Udover Berit Lassesen består arbejdsgruppen af en bredt sammensat gruppe af undervisere, studieledere, en institutleder og studerende, der tilsammen repræsenterer et af de tværgående bånd på universitetet – der hver især har en interesse i undervisningsevaluering.

I løbet af 2012-2013 har arbejdsgruppen studeret undervisningsevaluering gennem empiriske undersøgelser, forskningslitteratur, workshops og seminarer. Derudover har den løbende fået inspiration fra inviterede gæster med særlig viden om fælles organiseret undervisningsevaluering, herunder fra Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, University of Sydney og Lunds Tekniska Högskola.

”Undervisning er noget man taler om”

At tale om undervisning har været en stor motivation i arbejdet med undervisningsevalueringsrapporten. Ifølge rapporten fremmes pædagogisk forståelse og udvikling af kvalificeret undervisning gennem samtaler om undervisning. ”Det er enormt vigtigt, at vi taler om kvaliteten af de ting, vi laver med de studerende. Der bliver talt alt for lidt om det. Undervisere udveksler alt for lidt undervisningserfaring med hinanden og går tit alene med deres oplevelser om at undervise. På den måde er der en fare for, at der sker for lidt udvikling af undervisningen,” siger Berit Lassessen.

Lige netop ideen om at tale sammen og ikke lade undervisere alene, er et bærende princip i planen om den nye fælles undervisningsevaluering. I rapporten beskrives undervisningsevaluering som et vigtigt, men ofte undervurderet skridt mod udvikling af undervisning – et skridt, der kun kan tages, hvis evaluering bliver brugt, overvejet og fulgt op på: ”For at evaluering opleves som meningsfuld for såvel underviseren som studerende kræver det, at evalueringen ikke forbliver ved indsamlingen af data, men også rummer en fortolkning og en efterfølgende opfølgning på disse,” står der i rapporten.

Rapporten anbefaler: Systematik, feedback og sparring

Rapporten anbefaler, at den fælles undervisningsevaluering opdeles i forskellige stadier. Overordnet set anbefaler rapporten, at al undervisningsevaluering på Aarhus Universitet foregår som en systematisk, løbende og fælles evalueringsproces baseret på to centrale elementer, der beskrives således:

  1. Et centralt koordineret, men lokalt administreret spørgeskema, hvor spørgsmålene grupperes efter arten af indhold; f.eks. forhold, der omhandler klare mål, muligheden for opnåelse af feedback, udvikling af generelle færdigheder, arbejdsbyrde, klare bedømmelseskriterier (diverse spørgsmål indgår hver gang på alle hovedområder). Dertil kommer spørgsmål, der er tilpasset til de enkelte hovedområders typer af undervisningsforløb, og endelig kan underviser have behov for yderligere information, eksempelvis i forbindelse med omlægning af kursusaktiviteter m.m.
  1. Supplering med en lokal deltagerstyret komponent, eksempelvis mundtlig midtvejsevaluering, som imødekommer særlige lokale behov for information.

Denne todeling af undervisningsevaluering har til hensigt at identificere problemer og potentialer i undervisningen, som har betydning for de studerendes læreprocesser og udbytte af undervisningen, og samtidig give plads til sparring omkring fremtidig undervisning. Lige nu bruger mange undervisere meget tid på at skulle forfatte spørgsmål til undervisningsevaluering og derefter skrive rapporter på baggrund af evalueringer. Med den nye fælles struktur vil underviseren ikke skulle bruge den tid på at lave spørgeskemaer, og rapporterne for hvert fag tænkes håndteret og skrevet af et centralt center for undervisningsevaluering.

På den måde vil den tid, hver underviser bruger på undervisningsevaluering, blive væsentligt reduceret, men mere vigtigt er det dog, at undervisningsevalueringen vil blive brugt og talt om – hvilket i sidste ende vil højne undervisningskvaliteten: ”Den nye fælles undervisningsevaluering skal ikke blot munde ud i nøgletal og performancemål til brug i administrative sammenhænge, men i høj grad også imødekomme behovet for et værktøj der kan støtte og strukturere samtalen om undervisning,” siger Berit Lassesen.

Hvornår implementeres fælles undervisningsevaluering?

Rapporten anbefaler etablering, ikke bare af fælles mål, men en fælles praksis for undervisningsevaluering på hele Aarhus Universitet. En så tværgående plan vil selvsagt tage tid at blive realiseret. Den lange proces omkring integrationen af fælles mål for undervisningsevaluering på tværs af Aarhus Universitet er endnu ikke færdig.

I øjeblikket piloteres de nye metoder for fælles evaluering på to fag på BSS, men den samlede fælles evaluering påtænkes ikke implementeret på dette hovedområde før 2015. Efterfølgende vil de andre hovedområder begynde deres implementering. Blackboard-systemet – som evalueringen skal køre under – er endnu ikke implementeret på alle hovedområder, og først når det sker, kan de alle sammen kunne være en del af den fælles undervisningsevaluering.

Ifølge Berit Lasessen er et stort mål dog allerede nået i løbet af det år, arbejdsgruppen har arbejdet sammen om at finde fælles mål for undervisningsevaluering på tværs af universitetet: ”Undervisning rangerer mange steder lavere end forskning, hvilket kan virke lidt underligt i betragtning af at det er en af universitetets absolutte kerneopgaver. – Og samtalen om vore evalueringsformer skaber et naturligt fokus på kvaliteten af vore undervisningsaktiviteter,” slutter Berit Lassesen.


Denne artikel er bragt i CULtivate 05 - Læs den originale version her

Læs mere om CULtivate - Center for Undervisning og Lærings webmagasin

CUL services

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev