Måske er feedback lige så godt, hvis de studerende gør det selv

De studerende lærer virkelig meget af feedback. Det minder mange undervisere på BSS sig selv om, når de arbejder sig igennem store stakke af skriftlige opgaver. Men i fremtiden skal de studerende måske i langt højere grad lære at evaluere sig selv og give hinanden feedback i stedet for at få den af en underviser.

11.02.2014 | Kirsten Sparre

Det er i hvert fald den hypotese, som studielektor Bente Mosgaard Jørgensen har sat sig for at undersøge i et ph.d.-projekt  der har rod i Institut for Erhvervskommunikation og Center for Undervisning og Læring.

Hun synes, der er mange gode grunde til at undersøge, om der findes alternativer til den traditionelle skriftlige feedback, hvor undervisere mere eller mindre sirligt skriver kommentarer i marginen på de studerendes opgaver.

"For det første er skriftlig feedback dyrt, og i en tid hvor universitetet er i sparehjørnet, kan det godt svare sig at undersøge, om feedback kan optimeres ved at inddrage de studerende og lade dem give hinanden feedback," siger Bente Mosgaard Jørgensen.

Hun påpeger også, at selv om de studerende efterlyser feedback, så går selv omhyggelig skriftlig feedback ofte til spilde.

"Den seneste undersøgelse af studiemiljøet på AU viste, at kun 40 procent af de studerende sagde ja til, at de havde god adgang til feedback. Og 51 procent mente, at den feedback, de fik, ikke var god nok. Med andre ord: De kunne ikke bruge den."

Feedback som transmission

Derfor vil Bente Mosgaard Jørgensen i sin forskning kortlægge forskellene på målene for og effektiviteten af henholdsvis traditionel skriftlig feedback og peer feedback, hvor de studerende giver hinanden feedback med udgangspunkt i instruktioner fra underviseren.

Bente Mosgaard Jørgensen ser på de to forskellige former for feedback som to forskellige måder at kommunikere på.

Den traditionelle skriftlige feedback tilhører det, som man i kommunikationsverdenen kalder transmissionsparadigmet. Det vil sige, at informationen bliver overleveret fra en afsender til en modtager, og man går ud fra, at modtageren uden videre forstår informationerne i den ånd, de er afsendt.

"Det er en kognitivistisk tankegang, som går ud på, at jeg tror, du faktisk har lært noget, fordi jeg jeg har sagt det eller skrevet det som feedback," forklarer Bente Mosgaard Jørgensen.

"Men ret beset ved vi det som regel ikke, fordi vi mangler adgang til den studerendes arbejde med vores feedback. Vi ved ikke engang, om vores anstrengelser er blevet forstået."

Feedback som transaktion

Over for det står peer feedback, hvor de studerende arbejder sammen om at give hinanden feedback.

"Det er en konstruktivistisk tankegang, hvor den viden, der skal blive resultatet af processen, opstår i de studerendes eget arbejde med de informationskilder, de har til rådighed. Det er blandt andet deres egen forviden og erfaring, det materiale de har fra deres underviser, og den ’co-construction’ de har med hinanden," forklarer Bente Mosgaard Jørgensen.

Hun påpeger, at med peer feedback er de studerende selv i aktion, og efterhånden lærer de at evaluere sig selv og opnår en metabevidsthed om egen læring. Det er kompetencer, som de får brug for, når de forlader universitetet og skal stå på egne ben.

  

Udbyttet af traditionel feedback

I feedbackforskningen har man hidtil ikke interesseret sig så meget for at dokumentere, hvordan kommunikationsprocesserne forløber, men det er det, Bente Mosgaard Jørgensen vil gøre nu. Og derfor leder hun efter undervisere, som har lyst til at være en del af hendes forskningsprojekt.

Projektet kommer til at bestå af to dele.

I første omgang vil Bente Mosgaard Jørgensen se på traditionel feedback, hvor hun sammen med en underviser vil forsøge at sætte ord og begreber på mål og midler for  feedbacken. Hvorfor er den, som den er, og hvilke forventninger har underviseren til de studerende og det, de gør med feedbacken? Det bliver stillet over for interviews med studerende, som skal læse underviserens feedback højt og kommentere på deres udbytte af den.

"Jeg vil gerne vide, hvad den studerende har forstået, og hvad han nu vil gøre. Jeg vil også gerne vide, hvilken betydning det har, at feedbacken kommer fra underviseren og ikke en medstuderende, for vi har lokal forskning, som viser, at nogle typer af studerende har mindre tillid til medstuderende i læringsprocessen og foretrækker at høre ”løsningen” fra underviseren," siger Bente Mosgaard Jørgensen.

 

Betydning af peers for kvaliteten af feedback

I anden omgang sætter hun fokus på co-construction i form af peer feedback for at se, hvilken effekt inddragelse af peers har for kvaliteten og karakteren af feedback.

"Vi har en ide om, at denne form for feedback giver bedre læring, og at vi samtidig som undervisere får en mindre arbejdsbyrde, så det også er billigere. Men er det nu rigtigt?" spørger Bente Mosgaard Jørgensen.

Hun vil derfor tage ud i et undervisningslokale med et kamera for at overvære, hvordan de studerende taler sammen i forbindelse med feedbacken. Disse samtaler vil hun analysere for at se, om og hvordan der opstår læring i processen. Hun håber også, at hun kan finde svar på, om de studerende har flyttet sig rent fagligt.

Undersøgelsen er af kvalitativ karakter, og målet er ikke at nå frem til konklusioner om, hvorvidt den ene metode er mere effektiv end den anden.

"Men undersøgelsen kan forhåbentlig give indsigt i selve kommunikationsprocessens betydning for, hvad den studerende lærer og hvordan," siger Bente Mosgaard Jørgensen.

Hør Bente Mosgaard forklare om sit Ph.D. projekt

 Denne artikel er også bragt i CULtivate 04, Februar 2014.

Forskningsnyt

Nyhedskategorier

Nyheder

Læs om hvad der sker på CUL; besøg, konferencer, nye samarbejder, events m.v

LÆS MERE

CUL services

Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder en række services til undervisere på Aarhus BSS. Læs om hvordan forskellige undervisere og institutter har fået rådgivning og sparring hos CUL.

LÆS MERE

Eksempler på god undervisning

Artikler med eksempler på god undervisning fra Aarhus BSS. Læs om undervisere der afprøver nye metoder eller som på andre måder kan inspirere andre underviserne.

LÆS MERE

Forskningsnyt

Nye forskningsprojekter inden for universitetspædagogik fra Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet og internationale projekter.

 

LÆS MERE

Kommentarer

Kommentarer og indlæg fra CULs medarbejdere vedrørende aktuelle universitetspædagogiske spørgsmål.

LÆS MERE

Følg os på Twitter og Medium


Centre for Teaching and Learning

Nyhedsbrev