Studiemiljø2014

Om projektet

Projektnavn: 'Studiemiljø2014'

Projektejer: Torben K. Jensen

Projektmedarbejdere: Kim Jesper Herrmann & Anna Bager-Elsborg

CUL er ansvarlig for dataindsamling, analysearbejde og afrapportering af Studiemiljøundersøgelsen ved AU.

Baggrund

Siden indførelsen af undervisningsmiljøloven i 2004 har alle danske universiteter sammen med den øvrige uddannelsessektor gennemført jævnlige evalueringer af det fysiske og psykosociale studiemiljø. På Aarhus Universitet er studiemiljøet blevet kortlagt i 2007 og 2011.

Det har været kendetegnende for danske universiteters studiemiljøundersøgelser, at hvert universitet har udviklet hver sit eget skema, lige som det er karakteristisk, at undersøgelsernes analyser primært har været beskrivende. Vi har derfor i dag en forholdsvis begrænset viden om dimensionaliteten i spørgeskemaerne, ligesom der endnu ikke er foretaget analyser af forholdet mellem de studerende oplevelse af studiemiljøet og dét, som i sidste ende er vigtigt: Kvaliteten af de studerendes læringsstrategier og læringsudbytte.

Vi ved fra talrige udenlandske undersøgelser og en enkelt dansk undersøgelse, at studerendes oplevelse af undervisnings- og læringsmiljøet har indflydelse på kvaliteten af deres læringsstrategier. For eksempel er det blevet vist gentagende gange, at overfladelæring er korreleret med de studerendes oplevelse arbejdsmængden og eksamensformer, mens dybdelæring er korreleret med valgfrihed, en sammenhængende organisering af undervisning, og konstruktive relationer studerende imellem og mellem studerende og undervisere.

De survey-instrumenter, som bruges til at beskrive studerendes studieadfærd samt deres oplevelse af studiemiljøet er under stadig udvikling, standardisering og validering. For eksempel er en tidligere skala for en såkaldt strategisk læringsstrategi blevet erstattet af en skala for graden og omfanget af organiseret arbejdsindsats. Skalaerne for klare mål er blevet udviklet til mere bredt at skrive graden af alignment, hvilket vil sige graden af kongruens mellem læringsmål, bedømmelseskriterier, og organiserede læringsaktiviteter. 

Formål

Projektet Studiemiljø2014 har fire indbyrdes afhængige formål.

 1. At kortlægge de studerendes oplevelse af studiemiljøet ved universitetets institutter og dermed gøre det muligt for studienævn og institutledelser at udvikle og forbedre studiemiljøet lokalt.
 2. At sammenligne Aarhus Universitets resultater fra 2014 med resultaterne fra 2011 for at følge udviklingen lokalt over tid.
 3. At oversætte, udvikle og validere spørgeskemaet ETLQ med henblik på sammenligning med internationale universiteter og internationale forskningsresultater.
 4. At analysere sammenhængen mellem oplevelse af studiemiljø, studiestrategier, og læringsudbytte på et sample danske universitetsstuderende. 

Datagrundlag

Baseret på tidligere års undersøgelser forventes der et datagrundlag med svar fra +10.000 studerende. 

Projektplan

 • Efterår 2013:
 • Forår 2014:
  • Dataindsamling
  • Afrapportering af resultater på universitetsniveau, fakultetsniveau, institutniveau, og uddannelsesniveau.
 • Efterår 2014:
  • Validering af skemaet ved brug af konfirmativ faktoranalyse
  • Multivariate og multi-level analyser af statistiske korrelationer mellem oplevelse af studiemiljø, læringsstrategier, og opnået karaktergennemsnit. 

Perspektiver

Perspektiverne for projektet er både lokale, nationale, og internationale.

 • Lokalt kan Aarhus Universitet med et revideret spørgeskema til brug for studiemiljøundersøgelsen se frem til en styrkelse af et allerede effektivt måleinstrument.
 • Nationalt kan skemaet danne grundlag for en tilnærmelse af danske universiteters survey-instrumenter med henblik på benchmarking og udveksling af resultater.
 • Internationalt vil projektet kunne bidrage til den stadige udforskning af relationen mellem undervisningsmiljø, læringsstrategier, og læringsudbytte. 

Kontakt forskerne bag projektet

Tidligere studiemiljøundersøgelser ved AU

Forskning på baggrund af Studiemiljø2011

Herrmann, Jensen, Lassesen (2012): Hvilke faktorer i studiemiljøet fremmer trivsel?, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 7(13) 

AU medier om Studiemiljø2011

Eksterne medier

Artikel af Torben K. Jensen og Kim Jesper Herrmann i Politiken: SÅDAN HOLDER MAN DE STUDERENDE I SVING