Faglige dage for studerende

CUL arrangerer faglige dage om studieteknik for studerende på 1. år. Dagen arrangeres på initiativ af og i samarbejde med institutterne ved BSS.

Baggrund

Når man starter på en videregående uddannelse, står man overfor nye måder at tilegne sig viden på. Man skal overskue store mængder stof, og traditionelt placeres ansvaret for indlæring hos de studerende. Men at tilegne sig gode studievaner afhænger ikke af den studerende alene, men også af den interaktion, der finder sted mellem undervisere og studerende. Langt det meste læring finder sted - og skal finde sted - når undervisere og studerende ikke er sammen og studerende vil, hvis de udsættes for bestemte påvirkninger i undervisningen, være i stand til at vælge en hensigtsmæssig studieadfærd.

Mange studiestartere har uhensigtsmæssige studievaner. Dette ses ofte ved slutningen af første semester, hvor mængden af ulæste tekster tynger. De virkeligt motiverede nye studerende har ofte store forventninger til deres studium og kaster sig over fagets kerne fra første dag, men selv en meget motiveret studerende risikerer at løbe sur i uddannelsen hvis ikke der etableres gode studievaner fra start - Man skal af gode grunde lære redskabsfagene og indføres bredt i faget først. Kendskab til studieteknik er derfor en central faktor og bidrager til at bevidstgøre den studerende om såvel gode som dårlige studievaner.

Formål

Formålet med den faglige dag om studieteknik er:

 • At synliggøre de udfordringer man står overfor som studerende og viden om hvad der belønnes på universitetet
 • At udbrede kendskabet til og opbygning af hensigtsmæssige studievaner
 • At lære at arbejde konstruktivt sammen med sine medstuderende
 • At synliggøre de pædagogiske valg bag tilrettelæggelsen af fagene 

Indhold

Tema: Gode studievaner

 • Læsning
 • Notatteknik
 • Læsegruppearbejde

Med henblik på at optimere læringsudbyttet anvender vi hjemmeside og e-læringsteknikker til at aktivere de studerende før læringsdagen og  organiserer dagens aktiviteter gennem principperne for cooperativ læring

De studerende bliver inddelt i grupper bestående af fire personer, og på forhånd bedt om at forberede et af de fire ovenstående temaer. Udover at brugen af IKT sikrer at hver enkelt studerende på forhånd er oplyst om hvilket tema de skal arbejde med på dagen, giver dette desuden deltagerne mulighed for at arbejde på egne præmisser i forhold til muligheder og behov. De studerende skal endvidere bruge læringsstien til at publicere deres egne og læsegruppens overvejelser om fremtidig praksis og det faglige udbytte af dagen.

En væsentlig pædagogisk pointe med den faglige dag er, at de studerende skal arbejde aktivt og formaliseret i mindre grupper med det sigte at opnå gensidig feedback, fælles forståelse af faglighed og forventninger til fremtidige aktiviteter. Dagens program veksler mellem fælles aktiviteter i form af korte forelæsninger og oplæg samt arbejde i mindre grupper, og indledes med en introduktion til dagen og de generelle udfordringer og forventninger de kommer til at møde i et akademisk uddannelsesforløb.

I løbet af dagen får deltagerne endvidere mulighed for at mødes med et panel af erfarne medstuderende for at diskutere studievaner ligesom de får mulighed for at møde undervisere fra første semester og høre disse fremlægge deres faglige og pædagogiske valg med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til disse.

Dagen kræver

 • Medvirken fra én studenterinstruktor pr. undervisningshold – vi instruerer instruktorerne
 • Medvirken i ca. 40 minutter fra én underviser fra hvert fag på 1. semester
 • Arrangementet skal helst gennemføres i november (ikke tidligere)
 • Dagen varer fra 9-14 og kræver et auditorium/Aulaen til alle fra kl. 9-10 og igen fra 13-14, og arrangementet kræver hold-lokaler i tidsrummet 10-13.

Kurset koster som minimum en dagløn til de involverede instruktorer.