Digital eksamen

Beskrivelse 

Aarhus BSS implementerede i foråret 2014 det digitale eksamenssystem WISEflow og har nu gennem tre eksamens-terminer afviklet 105.000 individuelle eksamener fordelt på ca. 1.100 eksamensflows gennem systemet. Systemet kan håndtere både hjemmeopgaver og stedprøver med og uden hjælpemidler, multiple choice eksamener m.fl. Godt 90 procent af samtlige skriftlige prøver på Aarhus BSS er digitaliseret. Den digitale eksamensafvikling på Aarhus BSS er nu inde i en rutinemæssig driftssituation. Overgangen til digital eksamen betyder en besparelse på eksamensadministration på 1 mio. kr. om året på Aarhus BSS.

Systemet giver muligheder for, at alle dele af den skriftlige eksamen kan håndteres uden brug af papir: formulering af eksamensopgave, udskrivning af opgaven til de studerende, udlevering/download, besvarelse, aflevering/upload fremsendelse til bedømmere, bedømmelse af opgaven og herunder notattagning, karaktergivning og arkivering.

Fakultetet havde tre helt overordnede formål med at investere i et digitalt eksamenssystem:

  • Pædagogiske gevinster: Systemet muliggør, at digitale objekter (f.eks. filmklip, datasæt m.m.) kan indgå i eksamensmaterialet, både når opgaven udskrives og besvarelser afleveres (et behov der naturligt følger, når undervisningen i stigende grad bæres af et LMS, og digitale objekter i stigende grad anvendes i undervisningen)
  • Produktivitetsgevinster: sparet papir, porto, sparede arbejdstimer i eksamensadministrationen og længere tid for undervisere og censorer til rette at opgaven pga. hurtigere forsendelser
  • Opfyldelse af Uddannelsesministeriets krav til universiteterne om at eksamensarbejdsgangene skulle være digitaliseret med udgangen af 2013.

WISEflow bygger på BYOD-princippet (Bring Your Own Device), dvs. at de studerende skal medbringe og bruge deres egne computere til eksamen. Endvidere er systemet web-baseret, hvilket bl.a. betyder, at eksamensopgaverne ligger på UNIwises servere og kan tilgås af bedømmere, hvor som helst bedømmerne er koblet op (arbejde, hjem, sommerhus, tog) og med de forhåndenværende devices. Opgaverne kan også downloades på egen computer om ønsket.

Alle afleverede eksamensopgaver tjekkes rutinemæssigt for plagiering gennem plagieringsprogrammet URKUND, og en rapport gøres tilgængelig sammen med de enkelte opgaver.

Læs CUL’s rapport Erfaringer med implementering og drift af det digitale eksamenssystem WISEflow på Aarhus BSS i perioden S2014 til S2015

Implementeringen af digital eksamen med WISEflow blev gennemført i et tæt samarbejde mellem BSS-studier, eksamenstilsynet, BSS-IT, institutterne og Center for Undervisning og Læring, som har ansvaret for driften af systemet og samarbejdet med UNIwise (firmaet bag WISEflow).  

CUL er i det hele taget ansvarlig for implementeringen af de tekniske systemer, der skal bære digitaliseringen af undervisningen på Aarhus BSS og er involveret i udformningen af Aarhus BSS’ strategi for blended learning.